e-mail sitemap strona gwna
Evo - Ewolucja w wiecie dinozaurw
Evo - Ewolucja w wiecie dinozaurw
Caylus - gra ekonomiczna
Caylus - gra ekonomiczna
Warhammer FRP - Bestiariusz Starego wiata
Warhammer FRP - Bestiariusz Starego wiata

Nietypowe puzzle - Trening mózgu


Czar dawnych pla¿

Czar dawnych pla¿

1000 elementw

Na pocz±tku XX wieku ca³e rodziny wyje¿d¿a³y na letniska do s³ynnych nadmorskich kurortów.Tak zat³oczon± pla¿ê z panami w pasiastych ubrankach do za¿ywania k±pieli

Cena: 46.00 z


Staro¿ytna Olimpiada!

Staro¿ytna Olimpiada!

1000 elementw

To co dzieje siê na obrazku odbiega od obrazu zmagañ wspó³czesnych olimpijczyków.Wyobra¼ sobie jak ten sam stadion wygl±da³by w XXI wieku i czy ca³kowicie ró¿ni sie od relacji przekazywanyc

Cena: 46.00 z


Zat³oczona pla¿a

Zat³oczona pla¿a

1000 elementw

Jak bêdzie wygl±daæ nastêpna generacja pla¿owiczów? Wyobra¼ sobie t³um pla¿owiczów odwiedzaj±cych j± po latach nieobecno¶ci

Cena: 46.00 z


Romantyczne o¶wiadczyny

Romantyczne o¶wiadczyny

1000 elementw

Romantyczna przygoda! Jak rozwinie siê urocza znajomo¶æ? Ma³¿eñstwo bêdziê dla zakochanych niebem na ziemi czy drog± do piek³a? Znajomo¶æ mo¿e siê potoczyæ róznie

Cena: 46.00 z


Na weselu!!

Na weselu!!

1000 elementw

Co¶ przerazi³o pana m³odego i nie jest to fotograf. Spójrz na obrazek i wyobra¼ sobie co widzi przera¿ony mê¿czyzna przed i za fotografem, jego asystentem, aktówk± i parasolem

Cena: 46.00 z


Uliczny rozgardiasz

Uliczny rozgardiasz

1000 elementw

Wyobra¼ sobie, ¿e jeste¶ s³odk±, starsz± pani± w centrum obrazka. Co ona widzi przed i za bia³o-czerwon± barierk±? Przepraszamy

Cena: 46.00 z


Szczê¶liwych wakacji!!!

Szczê¶liwych wakacji!!!

1000 elementw

Wyobra¼ sobie, ¿e jeste¶ kapitanem samolotu, który stoi w drzwiach samolotu posrodku obrazka. Jak wygl±daj± pasa¿erowie, stewardesa i plan odlotu

Cena: 46.00 z


£o¶ na kempingu!!!

£o¶ na kempingu!!!

1000 elementw

Na campingu panowa³a sielska atmosfera, nikt i nic nie zak³óca³o weekendowego wypoczynku. Nagle wokó³ przyczepy kempingowej zapanowa³ chaos

Cena: 46.00 z


Jak dobrze mieæ s±siadów

Jak dobrze mieæ s±siadów

1000 elementw

Co tak zdenerwowa³o s±siadów mê¿czyzny stoj±cego ty³em po¶rodku obrazka? Wszyscy wygl±daj± na zmartwionych tym co widz± za p³otem u s±siada Wyobra¿ sobie co widzi mê¿czyzna strzyg±cy

Cena: 46.00 z


Okazja!! Last Minute !!

Okazja!! Last Minute !!

1000 elementw

Wiele osób korzysta z atrakcyjnych posezonowych okazji Last minute. Niekiedy maj± szczê¶cie trafiæ na prawdziw± okazjê ale

Cena: 46.00 z


W salonie piêkno¶ci

W salonie piêkno¶ci

1000 elementw

W salonie piêkno¶ci! Co siê zdarzy³o w salonie piêkno¶ci? Wyobra¼ sobie, ¿e jeste¶ jedn± z przera¿onych osób patrz±cych przez witrynê salonu

Cena: 46.00 z


Polowanie na antyki!!!

Polowanie na antyki!!!

1000 elementw

Stop, zatrzymaæ ogieñ !!!! Stara waza jest w niebezpieczeñstwie, p³on±ca kula z kanonierki mo¿e zniszczyæ wiêcej rzeczy na szalonym targu staroci

Cena: 46.00 z


Niebanalna dekoracja wnêtrz !

Niebanalna dekoracja wnêtrz !

1000 elementw

Urz±dzaj±c nowe mieszkanie coraz cze¶ciej zapraszamy dekoratora wnêtrz. Wyobra¼ sobie, ¿e jeste¶ rybk± p³ywaj±c± w s³oiku na parapecie okna

Cena: 46.00 z


Niedzielni kierowcy!

Niedzielni kierowcy!

1000 elementw

Wyobra¼ sobie , ¿e jeste¶ przera¿onym mê¿czyzn± kieruj±cym konnym wozem. Co on widzi przed i za starym samochodem, pasterzem i pastorem

Cena: 46.00 z


Podzia tematyczny

Producenci puzzli, rozmiar

Nietypowe puzzle

Znani malarze i twrcy

Rozmiar puzzli