e-mail sitemap strona gwna
Star Wars TCG
Star Wars TCG
Call of Cthulhu CCG
Call of Cthulhu CCG
Dungeons & Dragons
Dungeons & Dragons

Podzia³ tematyczny - S³ynne budowle - Zamki, pa³ace


Jaskó³cze Gniazdo, Krym, Ukraina

Jaskó³cze Gniazdo, Krym, Ukraina

1000 elementw

Zdjêcie przedstawia s³ynne Jaskó³cze Gniazdo, budowlê przypominaj±c± ¶redniowieczny zamek. Jest to najbardziej charakterystyczny symbol Krymu

Cena: 22.00 z


Zamek Neuschwanstein, Niemcy

Zamek Neuschwanstein, Niemcy

2000 elementw

Neuschwanstein to zamek z bajki, niezwyk³y, przypomina raczej scenografiê teatraln±, ni¿ budowlê u¿ytkow±, czy nawet reprezentacyjn±

Cena: 29.40 z


Zamek Dunrobin, Szkocja

Zamek Dunrobin, Szkocja

2000 elementw

Po³o¿ony nad morzem zamek Dunrobin, otoczony ogrodami bêd±cymi wynikiem francusko-szkockiej inspiracji, pochodzi z XIII wieku, lecz pocz±wszy od XVII wieku by³ on kilkakrotnie rozbudowywany

Cena: 29.40 z


Zamek Langeais, Francja

Zamek Langeais, Francja

2000 elementw

Zamek ten pierwotnie by³ ¶redniowieczn± fortec± i stanowi jeden z bardziej interesuj±cych przyk³adów budowli z tego okresu

Cena: 29.40 z


Pa³ac Peterhof, St. Petersburg, Rosja

Pa³ac Peterhof, St. Petersburg, Rosja

1500 elementw

¦wiatowej s³awy pa³ac, fontanna oraz otaczaj±cy je park zosta³y wybudowane przez Cesarza Piotra Wielkiego jako jego letnia rezydencja

Cena: 24.10 z


Machu Picchu, Peru

Machu Picchu, Peru

1500 elementw

Le¿±ca wysoko w peruwiañskich Andach cytadela Machu Picchu wygl±da jakby by³a zawieszona po¶ród górskiej mg³y

Cena: 24.10 z


Zamek Alcazar, Hiszpania

Zamek Alcazar, Hiszpania

1500 elementw

Zamek ten, stercz±cy jak dziób fregaty nad wodospadem pionowych ska³, by³ ¶wiadkiem koronacji królowej Izabeli

Cena: 24.10 z


Zamek Neuschwanstein, Niemcy

Zamek Neuschwanstein, Niemcy

1500 elementw

Neuschwanstein to zamek z bajki, niezwyk³y, przypomina raczej scenografiê teatraln±, ni¿ budowlê u¿ytkow±, czy nawet reprezentacyjn±

Cena: 24.10 z


Lloret de Mar, Hiszpania

Lloret de Mar, Hiszpania

1000 elementw

Zamek znajduj±cy siê w pobli¿u nadmorskiej hiszpañskiej miejscowo¶ci Lloret, bêd±cej nawiêkszym centrum turystycznym na Costa Brava

Cena: 22.00 z


Pa³ac Pang Pa-in, Tajlandia

Pa³ac Pang Pa-in, Tajlandia

1000 elementw

Letni pa³ac w³adców Tajlandii.

Cena: 22.00 z


Zamek Himeji, Japonia

Zamek Himeji, Japonia

1000 elementw

Himeji jest jedynym zachowanym przyk³adem japoñskiej architektury zamku z wczesnego okresu XVII wieku

Cena: 22.00 z


Zamek Hohenzollern zim±

Zamek Hohenzollern zim±

1000 elementw

Zamek dynastii Hohenzollern w Sigmaringen prezentuj±cy siê w zimnej, surowej scenerii. Zamek wci±¿ nale¿y do swoich pierwotnych w³a¶cicieli i w czê¶ci z jego (podobno) czterystu pokoi mieszcz

Cena: 22.00 z


Zamek Linderhof, Niemcy

Zamek Linderhof, Niemcy

1000 elementw

Jeden z zamków króla-marzciela, Ludwika II, który powsta³ pod wp³ywem fascynacji Ludwika postaci± swego wielkiego, francuskiego imiennika - Ludwika XIV

Cena: 22.00 z


Zamek Sully-sur-Loire, Francja

Zamek Sully-sur-Loire, Francja

1000 elementw

Zamek ten, malowniczo po³o¿ony, otoczony g³êbok± fos±, stanowi jedn± z wiêkszych atrakcji turystycznych regionu rzeki Loary

Cena: 22.00 z


Zamek Eltz, Niemcy

Zamek Eltz, Niemcy

1000 elementw

¦redniowieczny zamek, jeden z najlepiej zachowanych w regionie Rhine/Mosel w Niemczech. Zbudowany zosta³ na wzgórzu, dziêki czemu dominuje nad otaczaj±cym go, przepysznym lasem

Cena: 22.00 z


Zamek Lichtenstein, Niemcy

Zamek Lichtenstein, Niemcy

1000 elementw

Zamek obronny ksi±¿±t Lichtenstein jest jednym efektów romantycznego stylu w jakim budowano zamki w XIX wieku

Cena: 22.00 z


Zamek Linderhoff z fontann±, Niemcy

Zamek Linderhoff z fontann±, Niemcy

500 elementw

Jeden z zamków króla-marzciela, Ludwika II, który powsta³ pod wp³ywem fascynacji Ludwika postaci± swego wielkiego, francuskiego imiennika - Ludwika XIV

Cena: 15.30 z


Zamek Neuschwanstein jesieni±, Niemcy

Zamek Neuschwanstein jesieni±, Niemcy

500 elementw

Neuschwanstein to zamek z bajki, niezwyk³y, przypomina raczej scenografiê teatraln±, ni¿ budowlê u¿ytkow±, czy nawet reprezentacyjn±

Cena: 15.30 z


Zamek Neuschwanstein zim±

Zamek Neuschwanstein zim±

500 elementw

Neuschwanstein to zamek z bajki, niezwyk³y, przypomina raczej scenografiê teatraln±, ni¿ budowlê u¿ytkow±, czy nawet reprezentacyjn±

Cena: 15.30 z


Zamek Himeji, Japonia

Zamek Himeji, Japonia

500 elementw

Himeji jest jedynym zachowanym przyk³adem japoñskiej architektury zamku z wczesnego okresu XVII wieku

Cena: 15.30 z


Zamek Mespelbrunn, Niemcy

Zamek Mespelbrunn, Niemcy

500 elementw

Ten niewielki, ¶redniowieczny zamek zosta³ wzniesiony z piaskowca o ró¿owym odcieniu, co wspaniale siê komponuje z przylegaj±cym doñ jeziorem nieraz pe³nym bia³ych ³abêdzi

Cena: 15.30 z


Zamek Neuschwanstein, Niemcy

Zamek Neuschwanstein, Niemcy

3000 elementw

Neuschwanstein to zamek z bajki, niezwyk³y, przypomina raczej scenografiê teatraln±, ni¿ budowlê u¿ytkow±, czy nawet reprezentacyjn±

Cena: 36.50 z


Zamek

Zamek

500 elementw

Cena: 15.30 z


Trakai Castle, Lithuania

Trakai Castle, Lithuania

1000 elementw

Cena: 22.00 z


Ryba - Bavarian Dream

Ryba - Bavarian Dream

4000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 115.00 z


Orava Castle, Slovakia

Orava Castle, Slovakia

1000 elementw

Cena: 22.00 z


Copy of: Castle at the Foot of the Mountains

Copy of: Vue de Kanderstein, Tyrol

Copy of: Vue de Kanderstein, Tyrol

1500 elementw

Charles E. Kuwasseg.

Cena: 24.10 z


Podzia tematyczny

Producenci puzzli, rozmiar

Nietypowe puzzle

Znani malarze i twrcy

Rozmiar puzzli