e-mail sitemap strona gwna
Gra o Tron
Gra o Tron
Dungeons & Dragons
Dungeons & Dragons
Age of Mythology - gra planszowa
Age of Mythology - gra planszowa

1000

Zamek Neuschwanstein zim±, Niemcy

Zamek Neuschwanstein zim±, NiemcyCena: 22.00 z
1000 elementw

Neuschwanstein to zamek z bajki, niezwyk³y, przypomina raczej scenografiê teatraln±, ni¿ budowlê u¿ytkow±, czy nawet reprezentacyjn±. Zamek jest ozdobiony girlandami balkonów i mnóstwem wie¿yczek, a wystrój wnêtrza w niczym nie ustêpuje ba¶niowo¶ci fasady. Budowniczym zamku by³ Ludwik II Bawarski, zwany Bajkowym Królem. Niestety ta inwestycja wpêdzi³a go w d³ugi, których niesp³acenie grozi³o wiêzieniem. Po wymuszonym opuszczeniu zamku, Ludwik ¿y³ tylko jeden dzieñ...Wnêtrze zamku Neuschwanstein jest istn± orgi± ro¿nych stylów architektonicznych, mieszank± mauretañsko-gotycko-barokow±, w której znajduj± siê zarówno stalaktyty, jak i sala tronowa kipi±ca bizantyjskim przepychem oraz ogromna Sala ¦piewaków, starannie o¶wietlona i przeznaczona do przedstawieñ wagnerowskich. Zami³owanie do ¶redniowiecza nie przeszkadza³o Ludwikowi wprowadziæ nowoczesnej technologii. Zamek zosta³ wyposa¿ony w system ogrzewania wykorzystuj±cy cyrkulacjê ciep³ego powietrza i w kuchniê z bie¿±c± ciep³± i zimn± wod±. W ci±gu 17 lat budowy, do ¶mierci króla, gotowych by³o 30 z 90 pokoi, pozosta³ych 60 pokoi nie dokoñczono do dzisiaj. 200 mniszek przez 7 lat wykonywa³o jedwabne obicia na krzes³a i fotele w ca³ym zamku. "Wiêkszo¶æ informacji pochodzi z witryny BUDOWLE.pl


Pozostae z kategorii: 1000

Tygrys syberyjski w ¶niegu

Tygrys syberyjski w ¶niegu

1000 elementw

Cena: 22.00 z


Mro¼ne popo³udnie, A. Wierusz-Kowalski

Mro¼ne popo³udnie, A. Wierusz-Kowalski

1000 elementw

A. Wierusz Kowalski Wierusz-Kowalski przez lata namalowa³ wiele obrazów przedstawiaj±cych zwyk³e motywy i drobne epizody z codziennego ¿ycia polskiej wsi

Cena: 22.00 z


Hallstatt, Austria (zima)

Hallstatt, Austria (zima)

1000 elementw

Hallstatt, romantyczna wioska wbijaj±ca siê klinem miêdzy strome góry i spokojn± taflê jeziora, le¿y w sielskiej, jak z pocztówki, scenerii

Cena: 22.00 z


Lokomotywa

Lokomotywa

1000 elementw

Cena: 22.00 z


Konie w s³oñcu

Konie w s³oñcu

1000 elementw

Galopuj±ce konie na swobodzie... Wed³ug Honoriusza Balzaka, istniej± na ¶wiecie trzy idea³y piêkno¶ci: piêkna kobieta w tañcu, pe³nej krwi rumak na wolno¶ci, fregata pod ¿aglami

Cena: 22.00 z


Dodge Viper RT/10

Dodge Viper RT/10

1000 elementw

Cena: 22.00 z


¯aglowiec Kanadyjski

¯aglowiec Kanadyjski

1000 elementw

Cena: 22.00 z


Mount Rainier, Waszyngton, USA

Mount Rainier, Waszyngton, USA

1000 elementw

Park Narodowy Mount Rainier znajduje siê w Górach Kaskadowych w zachodniej czê¶ci stanu Waszyngton i zajmuje 953 kilometry kwadratowe powierzchni

Cena: 22.00 z


Uciekaj±cy Kopciuszek

Uciekaj±cy Kopciuszek

1000 elementw

Cena: 22.00 z


Podzia tematyczny

Producenci puzzli, rozmiar

Nietypowe puzzle

Znani malarze i twrcy

Rozmiar puzzli